Bayonne – Seniors G1 : 55-53

Seniors G2 – ASMUR : 45-95

SCAN – Seniors G3 : 55-77

Cadets – Pau BC : 66-46